Kamra-túra

Vízminőségvizsgálat a Homokhátságon

A Kamra-túraHomokháti Gazdák Egyesülete, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016tavaszán, 120 tanyai gazdaság ivóvizét vizsgáltathatta be.

MagyarországKormánya kiemelt fontosságúnak tartja a tanyák megőrzését, az ott élőkéletminőségének javítását. Több hazai kutatás készült már a vizek minőségénekállapotáról, azonban első alkalommal történt átfogó, a tanyai ivóvizekrekoncentráló vizsgálat, amelynek elvégzését az Egyesület alapítója, a Nemzeti AgrárgazdaságiKamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága is szorgalmazott.

Miértfontos ismerni az ivóvíz minőségét?

Azivóvíz minősége alapvetően befolyásolja az emberi szervezet egészségét. A vízaz emésztőrendszerből felszívódik a vérbe, majd az egész szervezetbenszétáramlik és a különböző szervekben és szövetekben átmenetileg tárolódik,ahol leadja a benne oldott anyagokat. A vizek arzén és nitrátszennyezettségének ismerete kiemelt fontosságú, hiszen az elfogyasztott ivóvízbizonyos koncentráció fölötti tartalma közvetlen egészségkárosító hatású lehet.

Avízminőség feltérképezése a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, aTanyafejlesztési Program keretében valósulhatott meg. 2015-ben hét szervezet(önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek) élt a lehetőséggel és nyújtottbe sikeres pályázatot.

Egyesületünkáltal menedzselt projektről elmondható, hogy az Egyesület vízmintavételezésetervezett határidőn belül, zökkenőmentesen történt meg. Ez főként azelőkészítés során kiválasztott akkreditált laboratóriumnak, a kiskunhalasiVÍZÉPSZOLG ’94 Kft. gyakorlott szakembereinek, valamint a jó logisztikaielőkészítésnek volt köszönhető.

Atéma fontosságát az is igazolja, hogy már a meghirdetést követő héten 120mintavételi igény érkezett be Egyesületünkhöz. A tanyai gazdaságok kiválasztásasorán figyelembe vettük, hogy mely kutak vizéről készült korábbanlaborvizsgálat, továbbá fontosnak tartottuk azt, hogy egy adott földrajziterületen belül végezzünk vizsgálatokat. Ennek köszönhetően a Homokhátság 25településén, 60 tanya került kiválasztásra.

Amegvizsgált kutak vizének laboratóriumi vizsgálati eredményei kimutatta, hogy akutak felénél az arzéntartalom meghaladja a megengedett határértéket. A nitráthatárérték túllépésre egy esetben került sor. A kémiai szempontok mellettbakterológiai vizsgálatra is sor került. Ennek eredményei elfogadhatónakmondhatóak.

Avizsgálatok egyértelműen alátámasztották, hogy egyes kutak ivóvizének minőségekifogásolható. Ennek orvoslása bizony jelentős költségeket jelenthet egy-egycsaládnak.

Errenyújthat megoldást a Vidékfejlesztési Program forrásai. 2016 májusában 6,2Milliárd forint fog rendelkezésre állni a tanyástelepüléseken,valamint a tanyán állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek a tanyák háztartási léptékű villamos energia ésvízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztések megvalósítására.

Becslésekszerint Magyarországon 18 ezer tanyán élnek, amelyek többsége egyedivízellátással rendelkezik. Az FM által elindított program első eredményei azt támasztjákalá, hogy a tanyán élők eltérő minőségű ivóvízhez jutnak.

Annakellenére, hogy az idei évben a teljes programkeretében több száz kút minőségekerült bevizsgálásra, a helyes beavatkozások koncentrált tervezéséhez továbbimintavételekre van szükség. Ezért a Földművelésügyi Minisztérium 2016-ban is100 %-os mértékben fogja támogatni a vízmintavételek elvégzését.

Vissza